Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

“พาหมอไปหาประชาชน” คนเชียงของ เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ “ในหลวง”

 
เมื่อวันที่ 8เม.ย.2567 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด “โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดเชียงราย” โดยมี ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวรายงาน นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นตัวแทนชาวจังหวัดเชียงรายกล่าวขอบคุณ พร้อมกันนี้นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้นำผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย บุคลากรในสังกัด และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง
 
 
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ไทยให้แก่ประชาชน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชน
 
 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อไปว่า กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการคัดกรองโรคของประชาชนในพื้นที่ ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ได้รับการค้นหาและรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงทีลดอัตราการป่วย และเสียชีวิตจากโรคสำคัญ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล
 
 
“สำหรับโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงราย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จัดบริการ 10 คลินิก 1 กิจกรรม ประกอบด้วย คลินิกคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ คลินิกตรวจตาในเด็กและผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรม คลินิกโรคหัวใจ คลินิกสุขภาพจิต คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ คลินิกเฉพาะทางหู และกิจกรรมลงทะเบียนบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ รวมมีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 4,661 ราย”นายวัชรพลกล่าว
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME