Categories
FEATURED NEWS

‘ธรรมนัส’ ลุย 3 จังหวัด ‘ลำปาง แพร่ สุโขทัย’

 
   ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งแจกถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัย ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ อ.แม่พริก และบ้านต้นธง อ.เมือง จ.ลำปาง

        สำหรับจังหวัดลำปาง มีพื้นที่ 7,833,726 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,036,512 ไร่ หรือร้อยละ 13.23 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สับปะรด ส้มเกลี้ยง และยางพารา ซึ่งในช่วง 27 – 30 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา เกิดในตกหนัก น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตร จำนวน 8 อำเภอ 35 ตำบล 144 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีการประการเขตภัยพิบัติ จำนวน 5 อำเภอ

        “สิ่งสำคัญที่ต้องกลับมาคิดคือการแปรรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งในเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ได้มอบหมายกรมชลประทานจัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือราษฎรแต่ละพื้นที่ และบูรณาร่วมกับส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมสั่งให้จัดทำแผนการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ และในภาพรวมของจังหวัด ตรงไหนที่สามารถเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำได้ให้ดำเนินการทันที” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

         ทั้งนี้ ในปี 2567 กรมชลประทานมีแผนดำเนินการในการสร้างอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง และแก้มลิ้ง 2 แห่ง เพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำสาขา อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือทางด้านการเกษตรและบรรเทาอุทกภัย
        นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและแจกถุงยังชีพ ณ อ่างเก็บน้ำแม่แย้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่ และประตูระบายน้ำ หาดสะพานจันทร์ จ.สุโขทัย ด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
SOCIETY & POLITICS

ผนึกกำลังรับมือสถานการณ์จัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปารีสอร์ท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ร่วมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย และการจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พร้อมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน รับมือฤดูฝน ปี 66 หลังมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย (Table Top Exercise : TTX) โดยจำลองสถานการณ์ฝนตกหนัก ระดับน้ำสูงเข้าท่วมพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานของ ส่วนอำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน และส่วนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่มีภารกิจในศูนย์ส่วนหน้าฯ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หน่วยทหาร ตลอดจนผู้แทนอาสาสมัครภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วม

 

นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) กล่าวว่า การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของศูนย์ส่วนหน้า และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน ในวันนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร วิธีการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ร่วมกันในการปฏิบัติงาน และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการ รายงานสถานการณ์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเป็นเอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้ซักซ้อมขั้นตอนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่าง กอนช. และหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน และฝึกการใช้ Application ในการแจ้งเตือน และติดตามสถานการณ์น้ำอีกด้วย
 
 
ด้าน นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอกระบวนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ในฐานะหน่วยงานที่ภารกิจประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนทั้งในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤติ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารและการสื่อสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) และประเด็นเชิงพื้นที่ นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมในการกู้ภัย ที่จะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่วนหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล บริหารและจัดทำประเด็นการสื่อสาร พร้อมแจ้งหน่วยงานราชการในจังหวัดให้ทราบข้อมูล ว่า ภัยที่เกิดขึ้น เกิดจากอะไร เกิดที่ไหน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ความรุนแรงของภัย และเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชน
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News