Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อุตสาหกรรมเชียงราย จัดใหญ่ ส่งสิ่งทอสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามแฟชั่นไลฟ์สไตล์สู่ตลาดเชิงพาณิชย์” ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุสาหกรรมและการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 ที่บริเวณภายในโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผ้าทอและเครื่องแต่งกายจากเส้นใยธรรมชาติ จำนวนกว่า 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเทรนด์แฟชั่น การวิเคราะห์ตลาดและจัดทำกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ สู่ตลาดเชิงพาณิชย์ การสร้างแบรนด์พัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อีกด้วย

 

 นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผ้าทอและเครื่องแต่งกายจากเส้นใยธรรมชาติ มีการจำหน่ายสินค้าประจำพื้นถิ่นของดีของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของตนเองให้มีความเข้มแข็ง นอกจากการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้นแล้ว การเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดในปัจจุบัน จังหวัดเชียงราย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการที่ผลิตผ้าทอและเครื่องแต่งกายจากเส้นใยธรรมชาติ

 

จึงจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงสินค้า “๑ จังหวัด ๑ เส้นใย วิถีชาวเชียงราย” และงานแสดงสินค้า “Industrial Agriculture Fair” ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2567 – 3 เมษายน 2567 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ผลิตผ้าทอและเครื่องแต่งกายจากเส้นใยธรรมชาติจำนวนมาก และมีการจำหน่ายสินค้าประจำถิ่นของดีจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป

 

จึงเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการที่ผลิต ผ้าทอและเครื่องแต่งกายจากเส้นใยธรรมชาติ และผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อนำสินค้าของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดงานแสดงสินค้า “๑ จังหวัด ๑ เส้นใย วิถีชาวเชียงราย”และ งานแสดงสินค้า “Industrial Agriculture Fair” กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด

 

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการเกษตร กลุ่มเกษตร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป และ กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผ้าทอและเครื่องแต่งกายจากเส้นใยธรรมชาติ จำนวน 60 ราย พร้อมกันนี้ยังมีผู้ประกอบการโรงงานเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 6 ราย และมีหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน ได้แก่ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงราย นำสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
SOCIETY & POLITICS

เชียงรายเตรียมความพร้อมสู่ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT)

 

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีอุตสากรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน เจ้าหน้าที่ ท้องที่ ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เข้าร่วมสัมมนา ที่ห้องประชุมนารายณ์ ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และผ่านระบบออนไลน์

 
 
การสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ เป็นกรอบการทำงานที่สำคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” โดยเป้าหมายภายในปี พ.ศ.2575 ประเทศไทยจะมีต้นแบบ “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ใน 37 จังหวัด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอนาคต ในการสัมมนา มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรในเรื่องฉากทัศน์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ และเรื่องการบริหารการจัดการขยะภาคอุตสาหกรรมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเหนี่ยวนำให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตภายใต้สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กายภาพ และการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ โดยแบ่งระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็น 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วม ระดับที่ 2 การส่งเสริม ระดับที่ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ระดับที่ 4 การพึ่งพาอาศัย ระดับที่ 5 เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 
 
นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงราย มีการพัฒนาพื้นที่ตำบลผางาม และตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่ 5 คือ เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม เป็นแนวคิดที่ออกแบบเพื่อการสร้างการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม โดยเน้นให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นฟันเฟืองหลัก ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชน วัด บ้าน โรงเรียน ในพื้นที่ ร่วมกันออกแบบพื้นที่ด้วยการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาตามบริบทของชุมชน โดยขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับ 5 มิติ คือ กายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการ ซึ่งในแต่ละมิติจะเป็นไปตามแนวทางเกณฑ์ข้อกำหนดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงอุตสาหกรรม

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News