Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

วธ.ร่วมตรวจประเมิน เพื่อรับรอง มาตรฐานการท่องเที่ยวบ้านโป่งศรีนคร

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 2567 เวลา 09.00 น. คณะทำงานตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (วันที่ 2) ณ บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 

ในการนี้ กำนันมานพ ชัยบัวคำ ประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านโป่งศรีนคร พร้อมคณะกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนฯ ได้ให้การต้อนรับ  พร้อมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานฯ และนำคณะกรรมการชมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน โดยรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง อาทิ กลุ่มอาชีพจากเศษผ้า ฐานสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าจากวัสดุเหลือใช้ การจัดการขยะ zero waste กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มทำเปลนอน เป็นต้น

 

การตรวจประเมินในครั้งนี้ เป็นการต่ออายุหนังสือการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนท่องเที่ยวบ้านโป่งศรีนครซึ่งเคยได้รับในระดับดีเยี่ยม

 

หลักเกณฑ์ การตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) ด้านการจัดการเศรษฐกิจสังคมและ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3) ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน และ 4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวณพิชญา นันตาดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางกัลยา แก้วประสงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายจิรัฏฐ์ ยุทธ์ธนประวิช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายยุทธนา สุทธิสม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมการตรวจประเมินดังกล่าว

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

วัฒนธรรมเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมสมโภชพระปางประทานพร ต.สันทราย

 

เมื่อวัน 6 มิถุนายน 2567 มีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมสมโภชพระปางประทานพร เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระชนมายุครบ 80 พรรษา ประจำปี 2567

 

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ สุ่มมาตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และ นายสุพจน์ ทนทาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมสมโภชพระปางประทานพร เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระชนมายุครบ 80 พรรษา ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

เทศบาลตำบลสันทราย ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลสันทราย และสภาวัฒนธรรมตำบลสันทราย จะดำเนินการจัดกิจกรรมสมโภชพระปางประทานพร เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระชนมายุครบ 80 พรรษา ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ วัดป่ากล้วย ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้ลูกหลานได้ทราบและเห็นความสำคัญของพระปางประทานพรที่ทำตากไม้ตะเคียนอายุ 700 กว่าปี

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

สืบสานงานประเพณี เดือน ๘ เข้า เดือน ๙ ออก ใส่ขันดอกเมืองเชียงราย

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ วัดกลางเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กิจกรรมสืบสานงานประเพณี เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกเมืองเชียงราย ประจำปี 2567

 

พระเดชพระคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีใน กิจกรรมสืบสานงานประเพณี เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกเมืองเชียงราย ประจำปี 2567 โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

 1. พิธีอัญเชิญขันหลวงบนดอยจอมทองมายังสะดือเมือง วัดกลางเวียง
 2. พิธีสังเวยสะดือเมืองเชียงราย
 3. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายบูรพาจารย์ อดีตบรรพกษัตริย์ในรัชวงศ์มังราย และเจ้าผู้ครองเมืองทิพย์จักราธิวงศ์และบุพการีชนคณะศรัทธาวัดกลางเวียง
 4. พิธีสรงน้ำเสาสะดือเมืองเชียงราย
 5. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
 6. การทำบุญไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใส่ขันดอก
 7. มรหสพสมโภชถวาย
 8. การแสดงซอล้านนา
 9. การแสดงศิลปวัฒนธรรม
 10. การออกโรงทาน

 

วัดกลางเวียง ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมปี่ซอล้านนาจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กิจกรรมสืบสานงานประเพณี เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกเมืองเชียงราย ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 3 – 9 มิถุนายน 2567 ณ วัดกลางเวียง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ก่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรักถิ่นกำเนิด ตลอดจนส่งเสริมย่านสร้างสรรค์เมืองเก่าเชียงราย โดยมี คณะสงฆ์ พระเถรานุเถระ ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ข้าราชการ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน คณะศรัทธา ศิษย์ยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม งาน

 

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสุพจน์ ทนทาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายวิชชากรณ์ กาศโอสถ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายอภิชาต กันธิยะเขียว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นางสาวสุทธิดา ตราชื่นต้อง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติงานพิธีฯ อำนวยความสะดวกแด่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาร่วมงาน

 

 

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

โครงการพลังบวรในมิติศาสนา บ่มเพาะความรู้ การฝึกปฏิบัติ

 
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 -17.30 น.ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ดอยจำปี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ข้าราชการ ประกอบด้วย นางสาวณพิชญา นันตาดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสุพรรณี เตชะตน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายสุพจน์ ทนทาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567 

 

โดยได้ชี้แจงสร้างการรับรู้การดำเนินโครงการพลังบวรในมิติศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดเชียงรายมีวัดและศาสนสถานเข้าร่วมโครงการ จำนวน 54 แห่ง
 2. กรมการศาสนาได้กำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ ดำเนินการ

ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม นวัตกรรมทางภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างอาชีพ รายได้ให้แก่คนในชุมชน One Family One Soft Power (OFOS) ประกอบด้วยกิจกรรม การบ่มเพาะความรู้ การฝึกปฏิบัติ การยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์/ตราสัญลักษณ์สินค้า การจำหน่าย ตามนโยบาย 1 ครอบครัว 1 Soft Power ทางสำนักงานวัฒนธรรมได้ดำเนินการสำรวจการส่งเสริมอาชีพในชุมชนทั้ง 54 แห่ง มีชุมชนที่ส่งเสริมอาชีพโดดเด่น จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

 • ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย ผลิตภัณฑ์แกะสลักหินหยก
 • ชุมชนคุณธรรมวัดดงชัย ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง ผลิตภัณฑ์งานศิลปะแผ่นทองและการแกะสลักกระจก
 • ชุมชนคุณธรรมวัดปางไตรแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ซ้ำกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมวัดบ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย ซึ่งกำหนดพัฒนาผลิตภัณฑ์หินหยกแกะสลัก ภายในเดือนมิถุนายน 2567

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

‘อทิตาธร’ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ อำเภอเทิง

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ อำเภอเทิง ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง นายบุญตัน เสนคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง เขต 1 นายเกษม หาญกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง เขต 2 โดยมี พระครูอุดมคณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอ เทิง เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

พระธาตุจอมจ้อ ประดิษฐาน ณ หมู่ 20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นโบราณสถานที่สำคัญ เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป และถือเป็นมรดกทางด้านศาสนาที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเทิง มาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นพระธาตุที่สำคัญ “หนึ่งในเก้าจอม” ของจังหวัดเชียงราย ทุกปีจะมีการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และองค์พระธาตุ ในวันวิสาขบูชาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมมาแต่โบราณเปรียบเสมือนการได้สรงน้ำพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลาย โดยอำเภอเทิงร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง สภาวัฒนธรรมอำเภอเทิง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอเทิง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีท้องถิ่นตลอดมา

 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและตระหนักถึงความสำคัญของพระธาตุจอมจ้อ หนึ่งในพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย

 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชน สร้างจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเทิง ทั้งนี้ การจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสีบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ ในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

‘พิสันต์’ เตรียมส่ง ‘วัดห้วยปลากั้ง’ เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบเชียงราย ปี 67

 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.67 ที่ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่1/2567 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

 

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ได้แก่การจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ห้องนิทรรศการ 5 อาคารศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีผู้ไปรับโล่เชิดชูเกียรติฯ ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดหัวฝาย โดยพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ โรงพยาบาลแม่จัน โดยนายรัฐกานต์ ปาระมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ อำเภอพาน โดยนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน สำหรับการดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีจังหวัด ประจำปี 2566 ประเภทเด็ก/เยาวชน (อายุ 13-25 ปี) ได้แก่ นายอิทธิพล หลวงโปธา และประเภทประชาชน ได้แก่ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ 

 

นอกจากนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งในที่ประชุมทราบถึงโครงการ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2567 ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้เสนอชุมชนคุณธรรมฯ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เข้ารับการคัดเลือก ขณะนี้ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบ 20 ชุมชน (จากชุมชนฯ ทั่วประเทศ จำนวน 76 ชุมชน) โดยจะมีคณะกรรมการลงพื้นที่ในปลายเดือนมิถุนายน เพื่อคัดเลือกวัดห้วยปลากั้งให้เป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ต่อไป

 

โครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2564 – 2567 ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ“ เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดท่าข้ามศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ ชุมชนบ้านเมืองรวง อำเภอเมืองเชียงราย และชุมชนวัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) อำเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน แห่งเดียวในประเทศไทย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุมชนวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบ 20 ชุมชน ซึ่งคณะกรมมการฯ จะมีลงพื้นที่พิจารณาชุมชนเชิงประจักษ์ประมาณเดือนกรกฎาคม 2567

 

ปิดท้ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้เชิญชวนชาวเชียงรายสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรีจังหวัด” โดยเปิดรับสมัครไปจนถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สามารถส่งรายละเอียดผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่ได้ 053 150 169 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมรายละเอียดการสมัครที่ได้ที่ https://me-qr.com/1maHKiUC

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567

 
เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท, ผศ.ดร.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ดำเนินงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 โดยมี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดพระแก้ว พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะศรัทธาและพุทธศาสนิกชน เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย การมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

 1. การทำวัตรเช้า สวดมนต์ไหว้พระรัตนตรัย
 2. พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567
 3. การแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์ สิริมงฺคโล) ดร. เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง เรื่อง ความสำคัญของวันวิสาขบูชา “ประสูต ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระโคตมพุทธเจ้า)
 4. การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
 5. กิจกรรมปฏิบัติธรรม และรักษาศีล
 6. การเจริญจิตภาวนา และแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

  นอกจากนี้จะประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป    

 

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพรทิวา ขันธมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นายพิพัฒน์ สุ่มมาตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการนายสุพจน์ ทนทาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายอภิชาต กันธิยะเขียว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นางสาวสุทธิดา ตราชื่นต้อง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายสานุพงศ์ สันทราย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายสุพจน์ กันติ๊บ นักวิชาการวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมโครงการฯ

 

 ความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง “เป็นวันพระพุทธเจ้า” เนื่องจากเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากออกผนวชแล้ว ทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง วันนี้ จึงให้พวกเราบำเพ็ญบารมี 10 ทัศ โดยเฉพาะ ทานบารมี เราได้ใส่บาตร ตามรอยนางวิสาขา อนาธิกบัณฑเศรษฐี สร้างบารมีให้เกิดบุญกุศลขึ้นกับตนเอง ๆ พระองค์ทรงรู้แจ้งเห็นจริง ในสิ่งที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เป็นทุก เกิดความเดือดร้อน 3 ประการ คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง โดยให้สร้างบารมี และกำจัดความทุกข์นี้ด้วย “ปัญญา” พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนปัญจวัคคี ด้วยธรรมจักรกัปวัฒนสูตร ในวันวันมาฆบูชา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทำให้อัญญาโกณฑัณญะ บรรลุธรรม พระองค์ท่านใช้เวลาเผยแผ่ธรรมะ ถึง 45 ปี 84,000 คำสอน ย่อลงมาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เกิดความเข้าใจในชีวิต นั่นคือ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นั่นเอง       

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
CULTURE

วัฒนธรรมเชียงราย ร่วมประชุมขับเคลื่อนรสชาติ…ที่หายไป The Lost Teste

 
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Teste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Teste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” โดยมี นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธาน นางสาวปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการผู้รับผิดชอบโครงการ อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)และสื่อมวลชน ร่วมประชุม

 

โดยมีกิจกรรมดังนี้

 1. การเสวนาหัวข้อ “การสรุปผลการดำเนินงานกับการพัฒนายกระดับอาหารถิ่นอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล”
 2. การเสวนาหัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน”
 3. กิจกรรมกลุ่มหัวข้อเรื่อง “การสร้างพลังการสื่อสารเชิดชูอาหารไทยพื้นถิ่น”

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย “รสชาติ…  ที่หายไป The Lost Teste” คุณค่าของเมนูอาหารถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ไม่ได้มีการบริโภคอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (The Lost Teste Locol Food) ควรได้รับการรักษาและสืบทอด เพราะเป็นอาหารที่แสดงถึงภูมิปัญญา ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอาหารที่มีคุณค่า ต่อชุมชน ท้องถิ่น เป็นแบบอย่างที่ควรเชิดชู เพื่อให้เกิดการรักษาและฟื้นฟูให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567

 

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอภิชาต กันธิยะเขียว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

เชียงรายเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรจัดทำแผนด้านความมั่นคง

 
เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567 จังหวัดเชียงราย จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการจัดทำแผนด้านความมั่นคง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านการจัดระเบียบสังคม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอำเภอ ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ณ ห้องประชุมกองร้อย อส.จ.ชร.1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

การอบรมฯ ในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีนโยบายให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม/สถานประกอบการ/สถานบริการ โดยให้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ สอดส่อง สืบสวนหรือแสวงหาข่าวทั้งในทางเปิดเผยและทางลับ การกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์/ยาเสพติด และความผิดอื่น ๆ ภายในสถานประกอบการ/สถานบริการที่รับผิดชอบ แล้วประสานงานชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงรายดำเนินการทางกฎหมายต่อไปอย่างเคร่งครัด

 

ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดย นายพิสันต์  จัทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายฐิติการณ์ ศิริอิศรานุวัฒน์ เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
CULTURE SOCIETY & POLITICS

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ มัสยิดอันนูร แม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายสมจิตร มุณีกร ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอันนูร แม่สาย เป็นผู้กล่าวรายงาน และอิหม่ามอรุณ จินดาอภิรักษ์กุล กล่าวดุอา (การอวยพร) นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มาพบปะและกล่าวถึงความสำคัญ และติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อนำผลไปพัฒนา ส่งเสริม และขยายผลต่อไป

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอันนูร แม่สาย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อจัดโครงการจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์มัสยิดอันนูร แม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนในอำเภอแม่สาย จำนวน 200 คน

 

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสุพจน์ ทนทาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายวิชชากรณ์ กาศโอสถ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายอภิชาต กันธิยะเขียว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นางสาวสุทธิดา ตราชื่นต้อง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายพร้อมพงษ์ ทาสิทธิ์ ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

 

 1. การอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา จริยธรรม และวัฒนธรรม รวมทั้งการดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 2. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎจราจร
 3. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด
 4. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9
 5. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้จักป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019
 6. กิจกรรมนันทนาการและการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม
 7. การบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา และทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ
 8. การทัศนศึกษาของเด็กและเยาวชน

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, สุพจน์ ทนทาน : รายงาน

พร้อมพงษ์ ทาสิทธิ์ : ภาพ
อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการข่าว
 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News