Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

ยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 30 กันยายน 2566 ดังนี้ เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนายกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โอทอป ฝึกและพัฒนาอาชีพเพื่อการส่งออกภูมิภาคอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ  แก้วขาว  ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงแสน กล่าวต้อนรับ และมีนายธนญชัย  สมจิตต์ เกษตรอำเภอเชียงแสน เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ

 

       การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีแนวทางในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและสามารถนำอัตลักษณ์เชิงพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ภายในงานมีเวทีการเสวนาให้ความรู้ทางวิชาการ

 

ซึ่งในช่วงเช้า เป็นหัวข้อ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดกับการสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงตามเอกลักษณ์ของพื้นที่ ในช่วงบ่าย เป็นหัวข้อ การยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 250 คน ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเชียงแสน และพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่  อีกทั้งยังมีเครือข่ายร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 36 บูธ ประกอบด้วย เครือข่ายจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จำนวน 25 บูธ จากเครือข่ายพัฒนาชุมชน จำนวน 5 บูธ และฐานการเรียนรู้จากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME