Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อตส.อัญมณี เปิดศูนย์ปรึกษาด้านการเงิน ให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชี

 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชี (CAD Financial and Accounting Advisory Center) โดยเป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี รวมทั้งให้ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการยกระดับให้สถานบันเกษตรกร เกษตรกร และประชาชนทั่วไป สามารถทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น เห็นเงินออม สหกรณ์มีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิด ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 
นางจีราภรณ์ ศิริสุข หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชีประจำจังหวัดขึ้นทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการให้บริการประชาชนภาคการเกษตรและสถาบันเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้รับบริการได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเงินและ การบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับบริการ ให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และการใช้ข้อมูลจากบัญชีในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปอีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME