Categories
SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย พบ เยาวชนอาสา อ.เชียงของ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายก พี่นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจน้องๆเยาวชน ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 3 เยาวชนเชียงรายคนมีดี “เยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล โดยมีนายสมชาย เชื้อเมืองพาน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.ขุนตาล รักษาการปลัดอาวุโส อ.ขุนตาล เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนางสาวกิตติอัจฉรา อะทะไชย ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง อ.ขุนตาล นายณัฐ ทรัพย์ศิริ ผอ.โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม นายฐิติวัชร ไลศิริพันธุ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ทาง อบจ.เชียงราย ได้เล็งเห็นว่า กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนภายในท้องถิ่น และได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมให้เยาวชนจังหวัดเชียงราย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการระดมความคิดสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สู่การออกแบบกิจกรรมการพัฒนา วางแผนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้ง 18 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการเชิงรุก ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้เข้ามารับฟังปัญหาและความต้องการของเยาวชนในพื้นที่จริง การตระหนักถึงศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย ให้สามารถแก้ปัญหา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และทาง อบจ.เชียงราย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และจะให้การสนับสนุนด้วยดีต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME