Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

ผลงานโครงการโรงเรียนเชียงรายรู้เท่าทันภัยออนไลน์

ผลงานโครงการโรงเรียนเชียงรายรู้เท่าทันภัยออนไลน์

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมภูชี้ฟ้า โรงแรมภูฟ้าวารีเชียงราย รีสอร์ท ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด “เวทีนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์” ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยทางมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อน และผลักดันให้มีการจัดการเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันภัยออนไลน์ ในสถานศึกษา จำนวน 20 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย 

รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถนำกระบวนการ ทักษะความรู้ไปขยายผลต่อในสถานศึกษา และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านกระบวนการ Active Learning ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสถานศึกษา ครูผู้สอน และเด็กนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นางสาวเกษณี จันทร์ต๊ะ ผู้จัดการโครงการมูลนิธิ ECPAT ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ ในครั้งนี้ด้วย

นางสาวเกษณี จันทร์ตระกูล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิ ECPAT กล่าวว่า โครงการ “โรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์” ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 20 โรงเรียนของจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ระยะเวลาโครงการ 1 ปี คือ มิถุนายน 2565 – พฤษภาคม 2566 เป้าหมายของโครงการ คือ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์ แก่เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยออนไลน์สำหรับสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงได้
ทางด้าน นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า 

โครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ ความสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งกับเด็กนักเรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษา ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการ พบว่า เด็กนักเรียนที่ได้เรียนเรื่องเท่าทันภัยออนไลน์มีความรู้และทักษะในการดูแลปกป้องตนเองจากภัยออนไลน์ได้ดีขึ้น รู้จักแหล่งให้ความช่วยเหลือ ครูผู้สอนสามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างดี เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อวิดีโอ ข่าว และการคิดวิเคราะห์ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนตามความเหมาะสมตามวัยของเด็กนักเรียน ยิ่งกว่านั้นสถานศึกษาเองก็ให้ความสำคัญและส่งเสริมครู ส่งเสริมนักเรียนในการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง และสอดคล้องกับทักษะการใช้สื่อในศตวรรษที่ 21
Facebook
Twitter
Email
Print

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE