Categories
SOCIETY & POLITICS

กอ.รมน. เชียงรายจัดอบรม ขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. พ.อ. จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) เป็นประธานเปิดการอบรม และพบปะราษฎร โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ กิจกรรม : การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.ช.ร. พร้อมด้วย นายอำเภอแม่จัน, นายก อบต. แม่จัน, กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดย พ.ท.สมเดช ช่างนาค หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดการอบรมฯ ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดวิทยากรบรรยาย งานสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวิทยกรปราชญ์ชาวบ้านบรรยายในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้เยี่ยมชม โคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่ ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านอาชีพให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME