Categories
SPORT

คับคั่ง! เชียนแสน ปั่นชิลล์ชมวิวริมโขง 3 แผ่นดิน

 
วันนี้(20ส.ค.)ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวเชียงรายริมฝั่งโขง โดยมีนายสัณฐิติ โคละทัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรท้องถิ่นผู้นำชุมชน และพี่น้องนักกีฬาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
 
กิจกรรมการปั่นท่องเที่ยวเชียงรายริมฝั่งโขง จัดขึ้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพ เป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานของจังหวัดเชียงรายสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายในรูปแบบ Sport Tourism อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการนำกีฬาจักรยานมาเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และงดงามของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักด้วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญด้านสุขภาพและด้านต่างๆซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ให้ครบทุกมิติ สนับสนุน ส่งเสริมการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเพื่อให้เยาวชน และประชาชนเขาด้วยเชียงรายมีสมรรถภาพร่างกายที่ดี มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นการผลักดันกีฬาจักรยานไปสู่สากลพร้อมทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายแบบยั่งยืน สอดคล้องกับการเป็นเมืองกีฬาเชียงรายสปอร์ตซิตี้อีกด้วย
 
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมปั่นในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้นกว่า 800 คน จากทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว และเมียนมา โดยได้แบ่งเส้นทางการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 ระยะประกอบไปด้วย ประเภทเอระยะทาง 90 กิโลเมตร ประเภทบีระยะทาง 48 กิโลเมตร และประเภทซี 22 กิโลเมตร โดนทั้ง 3 ระยะ ผู้ที่เข้าร่วมปั่นในครั้งนี้จะมีความเพลินเพลิน ได้ออกกำลังกาย ชมธรรมชาติของอำเภอเชียงแสน 3 เหลี่ยมทองคำ และได้รับความสนุกสนานอีกด้ว
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME