Categories
SOCIETY & POLITICS

แอป ‘บอกต่อ’ เข้าถึงบริการกระทรวงเกษตรฯ ครอบคลุมมากกว่า 50 บริการ โหลดเลย!

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “บอกต่อ” เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) โดยให้บริการด้วยชุดเมนูหลักต่าง ๆ ครอบคลุมมากกว่า 50 บริการ นั้น ขอย้ำเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “บอกต่อ” ผ่านระบบ Android และระบบ IOS รวมถึงใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วไปเพื่อการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ดังนี้ 

-รับปัจจัยการผลิตฟรี เช่น สารเร่งซุปเปอร์ พด. น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ หญ้าแฝก พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารควบคุมแมลงศัตรูพืช วัสดุการเกษตร เป็นต้น
-ด้านกองทุน การติดต่อขอคำปรึกษา ขอคำแนะนำ ทั้งกองทุน FTA  กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เป็นต้น
-การขอรับบริการ เช่น การตรวจรับอง GAP อินทรีย์ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ตรวจรับรองมาตรฐานหม่อนไหม บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ การให้บริการรับจดทะเบียน การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร ให้บริการผสมเทียม การตรวจสอบรายชื่อในเขตปฏิรูปที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ให้คำแนะนำประชาชน การให้บริการฝนหลวง งานวิจัยต่างๆ รวมถึงบริการคำแนะนำ ร้องเรียน ร้องทุกข์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 
-การช่วยเหลือ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรค AFS ในสุกร มาตรการและนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐ มาตราการช่วยเหลือด้านการผลิต การประกันรายได้ เยียวยาเกษตรกร เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ เป็นข้อมูลราคารายสัปดาห์ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งมีสถานการณ์สินค้าผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงมีข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศให้เกษตรกรได้ใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกอีกด้วย

นายอนุชาฯ กล่าวว่า สศก. มุ่งหวังให้แอปพลิเคชัน “บอกต่อ” เป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านการเกษตรอย่างรอบด้าน โดยผู้ใช้แอปพลิเคชัน สามารถกดแชร์เพื่อบอกต่อไปยังคนอื่น ๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่ง สศก. ได้พัฒนาและออกแบบแอปพลิเคชัน บอกต่อ ให้ใช้งานง่าย ผ่านทางสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต หรือ PC คอมพิวเตอร์ทั่วไป ได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับการใช้งานในระยะแรก แนะนำให้ผู้ใช้ ติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ โดยตรงควบคู่ไปด้วย เนื่องจากบางเมนูข้อมูลการให้บริการอาจสิ้นสุดหรือใกล้หมดแล้ว เช่น การขอรับปัจจัยการผลิต พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุด้านการเกษตรต่าง ๆ เป็นต้น โดยเกษตรกรและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านระบบ Android และระบบ IOS รวมถึงใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ที่ https://bohktoh.oae.go.th  ซึ่งหากมีปัญหาด้านระบบการใช้งาน แอปพลิเคชัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร.0 2561 2870 Email : prcai@oae.go.th

“การพัฒนาแอปพลิเคชัน ‘บอกต่อ’ โดย สคก. เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลในภาคการเกษตร เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวนมาก ให้สามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีข้อมูลด้านการเกษตรที่ครบถ้วนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งการวางแผนบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ” นายอนุชาฯ กล่าว

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME