Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

มฟล.ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

มฟล.ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

Facebook
Twitter
Email
Print
 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา และ ดร.พรภวิษย์ หล้าพีระกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย Mrs. Feng Junying, Counselor of Education and Mrs.Wang Huan, First Secretary เพื่อพบปะหารือเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนที่กำลังศึกษามหาวิทยาลัยภาคเหนือของประเทศไทย รวมถึงเข้าหารือกับผู้ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนกับส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีแก่อธิการบดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่ห้องรับรอง อาคารวันชัย ศิริชนะ

ทั้งนี้ผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าพบปะคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยาพร้อมอาสาสมัครครูชาวจีน ตลอดจนส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อรับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัย การดูแลนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนพบปะกับนักศึกษาชาวจีนจำนวนหนึ่ง โดยผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความสนใจซักถามเรื่องการเรียนและความเป็นอยู่ นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธรและสถาบันขงจื่อ โดยมี Assoc.Prof.Dr.Zhang Tao ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้การรับรองคณะและนำชมสถานที่ต่างๆด้วย

ทั้งนี้มฟล. และสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันเสมอมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยได้ร่วมก่อตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน สนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการและเป็นศูนย์รวมข้อมูลและคำปรึกษาด้านจีนวิทยา ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยประสานงานอาสาสมัครครูชาวจีนเพื่อทำการสอน ณ สำนักวิชาจีนวิทยา มาโดยตลอด ตลอดจนผู้บริหารได้มีการเยี่ยมเยือนระหว่างกัน และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติบ่อยครั้ง
.

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR