เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชาติพันธุ์อาข่า บ้านห้วยไร่ (ซาเจ๊ะ) ม.6 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน โดยมีนายสมชาย บัญชาพล ผู้ใหญ่บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ประธานคณะกรรมการการจัดงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลแม่ไร่ ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย
 
 
ด้วยบ้านห้วยไร่ ม.6 ต.แม่ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการก่อสร้างถนนสายเรียบเชิงดอย จาก อบจ.เชียงราย ซึ่งโครงการดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนบ้านห้วยไร่ ม.6 ได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่าแทนคำขอบคุณ
 
ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้ อบจ.เชียงราย ได้ให้ความสำคัญการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และชาติพันธ์ุ จึงได้กำหนดนโยบาย “เสน่ห์เชียงราย สถานที่ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมประเพณี” โดยจังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งอารยธรรมล้านนา ตลอดจนมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และนานาชาติ เป็นเหตุผลให้เชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้เสน่ห์จากวัฒนธรรม และวิถีชุมชนเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนมากยิ่งขึ้นต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME