วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และรองศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมลงนามในครั้งนี้

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์สู่ชุมชนมากขึ้น อีกทั้งร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและบุคลากรในสังกัด เป็นการนำร่องในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ สร้างบุคลากรแพทย์ที่มีความเข้าใจในบริบทของท้องถิ่น และสามารถพัฒนาระบบสาธารณสุขที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME