อบจ.เชียงรายเปิด โครงการขุดลอกหนองเขียวแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการขุดลอกหนองเขียว บ้านสบห้วย หมู่ 1 ตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาว โดยมีนายจิรากร แก้วเขื่อน สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย อ.แม่ลาว นางสาวสุมิตราบางขะกูล หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวณิชาภา สันธิ หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร สำนักงานเลขานุการ อบจ. ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมให้เปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

โครงการขุดลอกหนองเขียว เป็นวิธีการแก้ปัญหาภัยแล้งได้ในระยะยาวประชาชนในชุมชน บ้านสบห้วย หมู่ที่ 1 ตำจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จะได้มีหนองน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรให้กับคนในชุมชนได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาผลิตผลทางการเกษตรลดลง เพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำได้อย่างยั่งยืน โดยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการชุมชน ร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการขุดลอกหนองเขียวขึ้น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมของโครงการจนสำเร็จลุล่วง และในอนาคตพื้นที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชนแล้ว จะสามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างแน่นอน

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME