ประกันสังคม จ.เชียงราย เพิ่มศักยภาพ ขับเคลื่อนความคุ้มครองแรงงานอิสระ

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2566 ที่โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2566 จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 90 คน เพื่อยกระดับบทบาทหน้าที่ของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม 

ในฐานะตัวแทนขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคม สู่แรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่ เพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40 สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย เทคนิคการทำงาน รวมทั้งเทคโนโลยีที่จำเป็นในการปฏิบัติงานประกันสังคมมาตรา 40 ให้กับแกนนำเครือข่ายประกันสังคม สามารถนำไปขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ในการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคม สู่แรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่โดยตรง

นางวิไลพร วงษ์อัยรา ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 รวมทั้งสิ้น 225 ราย สำนักงานประกันสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างกลไกในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคประชาชน ที่เป็นกระบอกเสียงกระจายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ และโน้มน้าวกระตุ้นให้แรงงานอิสระตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างหลักประกันทางสังคม และคุณภาพชีวิต ทั้งในวัยทำงาน และวัยเกษียณ ที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปสู่การขยายผลการให้ความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามนโยบายประกันสังคมทั่วไทยของประเทศ 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการประกันสังคมมาตรา 40 ด้วยการให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่มาร่วมเป็นเครือข่ายตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 ภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตน ในการร่วมผลักดัน และขับเคลื่อนการให้ความคุ้มครองแรงงานอิสระให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ มีผลงานประจักษ์ (Best Practice) ต่อไป
Facebook
Twitter
Email
Print

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE