วันนี้ ( 25 ตุลาคม 2566 ) ที่ห้องประชุมพญาภิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง Sister City ของจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ 4 ประเทศ 9 ฝ่ายเขตชายแดนจีน – ลาว – เมียนมา – ไทย (ครั้งที่ 9) ณ แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แสดงถึงมิตรภาพอันจริงใจอย่างต่อเนื่อง และข้อเสนอใหม่ๆ เพื่อความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ การคมนาคม การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม รวมถึงด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การเกษตร และสาธารณสุข และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง 4 ประเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านนโยบายสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีต่อกันในระดับประชาชนต่อไป
 
 
จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้อง Sister City เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย โดยได้ดำเนินการเป็นไปตามมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งการประชุมความร่วมมือ 4 ประเทศ 9 ฝ่ายเขตชายแดนจีน – ลาว เมียนมา – ไทย ประกอบด้วยประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่) เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำหนดการประชุมความร่วมมือทุก 1 ปี โดยพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เริ่มตั้งแต่การประชุม 3 ประเทศ 6 ฝ่ายเขตชายแดน ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันกลายเป็นการประชุม 4 ประเทศ 9 ฝ่ายเขตชายแดน โดยมีสมาชิกเพิ่ม คือ แขวงอุดมไชย สปป.ลาว จังหวัดท่าขี้เหล็ก จังหวัดเชียงตุง สหภาพเมียนมา และในการประชุมครั้งที่ 9 สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เสนอรายชื่อสมาชิกของกลไดความร่วมมือดังกล่าวฯ ได้แก่ แขวงพงสาลี สปป.ลาว และเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ เป็นการขยายขอบเขตการประชุมความร่วมมือเป็น 5 ประเทศ 11 ฝ่าย
 
 
เนื่องจากการจัดประชุมความร่วมมือฝ่ายเขตชายแดนฯ เมืองพี่เมืองน้อง Sister City ครั้งที่ 9 กำหนดจัดขึ้น ณ แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 ในการนี้ จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดการประชุมเพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อเสนอบรรจุในวาระการประชุมฯ ต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME