พช.เชียงราย เพิ่มทักษะโคกหนองนา โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ติดตามให้กำลังครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน ณ อาคารฝึกอบรม เกษตรทฤษฎีใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเกษตรกร ผู้ว่างงาน ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีความรู้ด้านการผลิตพืช สัตว์ และกระบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้
 
ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ กิจกรรมโปรตีนในครัวเรือน “ไก่ไข่อารมณ์ดี” และ การขยายพันธุ์พืชเพื่อการค้า โดยการทำน้ำพริกนรกจากปลานิล และการแปรรูปเห็ดสวรรค์ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต รายละ 1,300 บาท
 
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนให้เครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จำนวน 68 ราย เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
ทั้งนี้ โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย ระหว่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ประธานเครือข่ายโคเนื้อล้านนาจังหวัดเชียงราย ประธานเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดเชียงราย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : Cddchiangrai

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE