เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567   ที่ห้องประชุมสัมมนา โรงแรมแสน จังหวัดเชียงราย นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “นโยบาย BCG ของประเทศไทยกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ” ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภูมิภาคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยกรอบแนวคิด BCG โดยมีนางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ว่าที่ร้อยตรี ดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์ เกษตรจังหวัดเชียงรายเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

 

ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และเห็นชอบให้ BCG Economy Model เป็นวาระแห่งชาติที่จะใช้พัฒนาประเทศ โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กับการเติบโตอย่างยั่งยืน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายไปสู่การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งหมายพัฒนาให้การบริโภค และการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูง ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน
และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการลงทุนด้านการใช้พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า และบริการตามแนวทางเศรษฐกิจ หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อตอบสนองต่อการบังคับใช้กฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อม และการผลิตที่ยั่งยืนที่นานาชาติให้ความสำคัญ
 
 
ปัจจุบันผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยังประสบปัญหาหลายประการ อาทิปัญหาด้านการผลิตที่ยังมีต้นทุนสูง ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันได้ในตลาดจะเป็นกลไกสำคัญ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการธุรกิจแบบใหม่ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบ ลดต้นทุน ลดของเสีย และเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น เพื่อยกระดับสถานประกอบการ ให้มีผลิตภาพการผลิตและลดต้นทุนการประกอบการอย่างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบและความเสี่ยงจากการประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคมหรือวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างชุมชนและโรงงาน SMEs ด้วยเศรษฐกิจ BCG อย่างสมดุลและยั่งยืน
 
 
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดการสันมนาเรือง “นโยบาย BCG ของประเทศไทยกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ” ขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจด้วยเศรษฐกิจ BCG ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภูมิภาคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยกรอบแนวคิด BCG เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม SMEs มีการนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ BCG มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และมีการใช้ทรัพยากรในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ BCG และเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ตระหนักถึงความสำคัญของ BCG สู่การยกระดับกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ความยั่งยืนในการผลิตและบริโภค (Sustainable Production and Consumption) อีกทั้ง สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วมระหว่าง สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม S – Curve หรือผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคลากรในสถานประกอบการ
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME