ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย เปิดหน่วยฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมใหญ่ที่สุดในจังหวัด ให้บริการได้ถึงวันละ 160 คน ช่วยผู้ป่วยโรคไตไม่ต้องเดินทางไกล ได้เข้าถึงการรักษามากขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมขับเคลื่อนเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริการประชาชน


          นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ดูแลประชาชน ในอำเภอเวียงชัย และข้างเคียง คือ อำเภอพญาเม็งราย และ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีการพัฒนายกระดับบริการเพื่อดูแลประชาชนที่โดดเด่นหลายด้าน โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคไต ได้เปิดหน่วยบริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย จำนวน 40 เตียง ให้บริการตั้งแต่เวลา 03.00-21.00 น. วันละ 4 รอบ รวม 160 คนต่อวัน ทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 5  ในอำเภอเวียงชัย อำเภอใกล้เคียง และตัวเมืองเชียงราย ซึ่งอยู่ห่างเพียง 15 กิโลเมตร ได้เข้าถึงบริการฟอกไตมากขึ้น ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ส่วนหนึ่ง

 

          นายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ยังเป็นโรงพยาบาลนำร่องอันดับต้นๆ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ ทั้ง  OPD /IPD  Paperless มีการพัฒนา Home Ward ในกลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด 19 โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และปอดอักเสบ โดยมีพยาบาลติดตามอาการทั้งการเยี่ยมบ้านและผ่านระบบ Telemedicine ช่วยลดการเดินทางมาโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยรับฝึกด้านแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อป้อนเข้าระบบสาธารณสุขด้วย โดยปัจจุบันมีแพทย์ที่อยู่ระหว่างเข้ารับการฝึกฝนจำนวน 5 คน 


          “โรงพยาบาลยังมีแผนพัฒนาด้านดิจิทัลสุขภาพต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ ระบบ AI ช่วยอ่านฟิล์ม เป็นต้น ซึ่งได้ย้ำความสำคัญเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล มีระบบสำรองข้อมูล ระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจาก Hacker เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME