วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ พระพรหมวชิรคุณ (ไพบูลย์ สุมงฺคโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4,5,6,7 ธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

 เวลา 18.00 น.พระพิธีธรรมหลวง พระพรหมวชิรคุณ (หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล) โดยมี พระครูอุดมภาวนาจารย์ (หลวงปู่ทองสุก อตฺตรปญฺโญ) วัดอนาลโยทิพยาราม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจิรชัย มูลทองโร่ย กรรมาธิการ การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง, วุฒิสภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ สมาชิกวุฒิสภา นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สมาชิกวุฒิสภา ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงของ พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ มีมุ่งธรรม สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเชียงของ นายวีระชาติ สุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงราย นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารและข้าราชการองค์กรครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และศรัทธาสาธุชนศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

    โดยพระพิธีธรรม สำรับ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 รูป ดังนี้

  1. พระใบฎีกาแสงธรรม สุปญฺโญ
  2. พระธนากร ธนกโร
  3. พระมนู อานนฺโท
  4. พระสมชาย ธมฺมปิโย

 และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธี

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสายรุ้ง สันทะบุตร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายภัทรพงษ์ มะโนวัน หัวหน้ากลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นายสุพจน์ ทนทาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายวิชชากรณ์ กาศโอสถ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายนิติกร ปันแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายสานุพงศ์ สันทราย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายจิราวัฒน์ พรมศิริ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี นายเขต ของเทิง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี นายกรวิทย์  โกเสนตอ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี นายธนากร สุวรรณสังข์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี สนับสนุน อำนวยความสะดวกแด่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่เจ้ามาร่วมงาน รวมทั้งปฏิบัติงานพิธีดังกล่าว

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

พัชรนันท์ แก้วจินดา, นิติกร ปันแก้ว, สุพจน์ ทนทาน : รายงาน 

วิชชากรณ์ กาศโอสถ, นิติกร ปันแก้ว, สานุพงศ์ สันทราย : ภาพ 

อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการ

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME