เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาสังคม เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิ และคณะครู นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วม พร้อมถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ร่วมกับส่วนกลาง ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมกันทั่วประเทศ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 กำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี พ.ศ. 2567 ของจังหวัดเชียงรายขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
 
 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดการบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน โดยการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย เมื่อถึงทางข้าม ทางม้าลาย และสื่อสารวันความปลอดภัย ของผู้ใช้ถนนไปยังประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ให้ระลึกถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ถนน เพื่อไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 12 คน ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ. 2570
 
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล ซึ่งสร้างความสูญเสียในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อีกทั้งจำเป็นต้องเร่งสร้างการร่วมแรง ร่วมใจให้เกิดความตระหนักรู้สู่สาธารณชน
 
 
การที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้รถใช้ถนนนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการผลักดัน ประชาสัมพันธ์ และกำหนดมาตรการให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีองค์ความรู้ในด้านการใช้รถ ใช้ถนนที่ปลอดภัยควบคู่กันไป และขอให้หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ได้กำหนดมาตรการให้กับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อสร้างกระแสให้เกิดเป็นวัฒนธรรม ในการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเพื่อประชาชนจะได้นำไปเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME