วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยขั้นตอนและไทม์ไลน์บรรจุชำนาญการพิเศษพยาบาล 10,124 ตำแหน่ง ยึดหลักเกณฑ์ ก.พ. กระจายทั่วประเทศอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เตรียมเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงอนุมัติกำหนดตำแหน่งภายใน ต.ค.นี้ จากนั้นให้ส่วนภูมิภาคประเมินคัดเลือกบุคคลเข้าตำแหน่งให้เสร็จก่อน ธ.ค. และส่งผลงานประเมินภายใน 6 เดือนเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

 

           นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เห็นชอบให้ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ แก่พยาบาลวิชาชีพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวม 10,124 อัตรา โดยเป็นส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 9,277 อัตรา ถือเป็นการเพิ่มความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพยาบาลและเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ภายใต้เงื่อนไขคือ กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ไม่ต้องนำตำแหน่งว่างมายุบเลิก ซึ่งขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการต่อไปนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้หารือร่วมกับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองการพยาบาล และกรมต่างๆ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 10,124 ตำแหน่ง และจะจัดส่งข้อมูลตำแหน่งและส่วนราชการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ ทำการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. พร้อมทั้งจัดส่งแบบประเมินค่างานให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในเดือนกันยายน จากนั้นเสนอ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบแบบประเมินค่างาน และเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติกำหนดตำแหน่ง ภายในเดือนตุลาคม 2566 

 

          นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า หลังจากวันที่ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มีมติอนุมัติตำแหน่ง โรงพยาบาลแต่ละแห่งสามารถดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่ง และประกาศผลการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 จากนั้นให้ส่งผลงานประเมินภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการพิจารณาผลงาน และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. โดยเฉพาะเรื่องของการกระจายตำแหน่งไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME