เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้อ่านรายนามผู้ได้รับ พระราชทานปริญญารัฐประศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในลำดับที่ 4 #นายวันชัยจงสุทธามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายอุทิศตนทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนยาวนานกว่า20ปี มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการการศึกษาผ่านเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 8 แห่ง ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองในทุกช่วงวัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เห็นสมควรให้ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME