เมื่อวันที่21 ก.พ. 67ที่บริเวณสนามฝึกหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน กองทัพบก เป็นประธานพิธีการตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 และบูรณาการร่วมกับภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิสาธารณกุศล ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือประชนจากเหตุการณ์สาธารณภัย โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจความพร้อมโดยมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อมีเหตุหรือภัยพอบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยเฉพาะเครื่องมือ อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องยนต์เครื่องจักรพร้อมรถยนต์อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ สามารถใช้งานและปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 37 ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๓๗ มีภารกิจในการประสานงานและให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จากสภาพภูมิประเทศในจังหวัดเชียงรายมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับเทือกเขาสูง ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม และพายุหมุนเขตร้อน จึงประสบปัญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
 
เช่น วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง ภัยจากไฟป่า และหมอกควัน อยู่เป็นประจำและยังต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหว ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งภัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนจังหวัดเชียงรายในด้านต่างๆ เป็นวงกว้าง ดังนั้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๓๗ จึงได้มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองบัญชาการกองทัพไทย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย มูลนิธิสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย งานบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยระยะเวลาที่ผ่านมาทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีความสัมพันธ์อย่างดีและได้บูรณาการร่วมกันสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือทุกครั้ง เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 
 
พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน กองทัพบก กล่าวว่า ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ต้องประสานความร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งด้าน กำลังพล ยานพาหนะ และเครื่องมือที่มีอยู่ การตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ในวันนี้ จึงเป็นการประกันว่า กำลังพล ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 มีอยู่นั้น มีความพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และพร้อมให้การสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME