เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.00 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานศึกมวยการกุศล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.จันจว้าใต้ ณ เวทีมวยชั่วคราว ลานตากข้าวบ้านป่าบงหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อมด้วย นายเสน่ห์ ปัญญาดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย และมีญาณวุฒิ สุดพิมศรี อำเภอแม่จันกล่าวต้อนรับ นายสุกิจ ฉางข้าวคำ กำนัน ต.จันจว้าใต้ กล่าวรายงาน และมีนายทนงศักดิ์ แสนทอง นายกเทศมนตรี ต.จันจว้าใต้ นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ต.เวียงเทิง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมชมการแข่งขันมวยในครั้งนี้ด้วย

ตามที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.จันจว้าใต้ ได้จัดงานศึกมวยการกุศล ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย และส่งเสริมประเพณีการแข่งขันมวยไทยให้แพร่หลายแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการออกตลาดนัดเกษตรกรในชุมชน เพื่อหารายได้สนับสนุนในการบริหารจัดการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.จันจว้าใต้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชมรม องค์กร ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และเศรษฐกิจของ อบจ.เชียงราย ตามนโยบาย กีฬาเยาวชนเงินล้าน และ สามพี่น้องท้องถิ่นร่วมใจชุมชนและการมีส่วนร่วม
อีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME