ธ.ก.ส. จับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกระดับชุมชนท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยสนับสนุนความรู้ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาช่องทางการตลาดให้ชุมชนท่องเที่ยว การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชน มีคุณภาพและมูลค่าสูง พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า 130 ราย นำฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวไปเปิดประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยว สัมผัสประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของไทย เพื่อสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (13 กันยายน 2566) นายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและมีคุณภาพ การเติมความรู้ด้านการบริหารจัดการช่องทางการตลาดให้กับชุมชน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารทาวเวอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  

นายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. มีการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Model ผ่านการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวและเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ คือการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนให้มีมาตรฐานสากล เริ่มตั้งแต่การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย การเติมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ผ่านโครงการอบรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชนท่องเที่ยว 

 

พร้อมนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายใต้การดูแลของ สทท. กว่า 130 ราย เยี่ยมชมชุมชนที่มีการยกระดับ การท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐาน โดยนำข้อมูลไปบันทึกไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ ตอบโจทย์รูปแบบการท่องเที่ยวและการศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยมีชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการกว่า 64 ชุมชนทั่วประเทศ เช่น ภาคตะวันออก ได้แก่ บ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง บ้านทุ่งเพลง จังหวัดจันทบุรี ภาคเหนือ ได้แก่ บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย บ้านออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ ได้แก่ บ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บ้านสนวนนอก และบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 

 

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้ร่วมจัดเวทีเสวนา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในด้านการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการ และนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนท่องเที่ยวและสินค้ามาตรฐาน A-Product มาให้ผู้ประกอบการได้สัมผัสและทดลองสินค้าในงานรวมพลคนท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาอีกด้วย

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME