วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงราย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการทำนบดินห้วยป่าดำ และพัฒนาแก้มลิงหนองผาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

สำหรับโครงการทำนบดินห้วยป่าดำ และพัฒนาแก้มลิงหนองผาพร้อมระบบส่งน้ำฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่นายอินตา เมืองมูล ราษฎรบ้านแม่อ้อนอก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าดำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร 2 หมู่บ้าน ของตำบลแม่อ้อ ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน กปร. มีลักษณะเป็นทำนบดิน ขนาดความสูง 11 เมตร ยาว 177 เมตร กว้าง 8 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 460 เมตร ไปยังหนองผา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในพื้นที่ มีความจุประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ราษฎรตำบลแม่อ้อ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ 22 หมู่บ้าน 282 ครัวเรือน ประชากร 739 ราย พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 400 ไร่ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ องคมนตรี ได้พบปะประชาชนในพื้นที่ ก่อนที่จะมีการปล่อยพันธุ์ปลายี่สก จำนวน 20,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อรักษาระบบนิเวศ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ ตามลำดับด้วย
 
 
ช่วงบ่าย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงราย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย นายศัพทนา อินต๊ะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
 
ในการนี้ ผู้แทนกรมชลประทาน ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2527 ตามที่ราษฎรตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสักฯ แล้วเสร็จในปี 2528 ลักษณะโครงการเป็นทำนบดิน ขนาดความสูง 14 เมตร ยาว 485 เมตร กว้าง 6 เมตร มีความจุที่ระดับเก็บกัก 4.18 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมคลองส่งน้ำ ความยาวรวม 10,235 เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนให้แก่พื้นที่การเกษตรของราษฎรตำบลห้วยสัก จำนวน 10 หมู่บ้าน 2,930 ครัวเรือน ประชากร 5,542 ราย พื้นที่การเกษตร 10,000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับผลิตประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ องคมนตรี ยังได้ให้ข้อเสนอแนะ และพบปะประชาชนในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME