สนง.คุมประพฤติ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 โดยมีนางสุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธี

ตามที่กรมคุมประพฤติ ได้ให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นการอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และดำเนินการในลักษณะกลุ่มสัมพันธ์สันทนาการ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้สำรวจตนเอง พร้อมทั้งความสามารถของตนเองอันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และได้รับการเสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา และได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศาลมีคำสั่งให้นำเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติมาใช้แทนการลงโทษตามมาตรา 166 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด ผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดคดียาเสพติดหรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ศาลมีคำสั่งให้คุมความประพฤติตามมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษและลดวันต้องโทษในฐานความผิดคดียาเสพติด และมีผลการประเมินความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 40 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ รวม 54 คน
.
โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด เป็นการดำเนินการภายใต้กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญทางด้านการป้องกันและปราบปรามรวมถึงแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้ติดยาเสพติดปัจจุบันใช้กระบวนการทางระบบสาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้เสพและผู้ติดยาได้เข้ารับการบำบัดรักษา โดยเข้าโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR