เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเชียงราย กิจกรรมเข้าถึงความเสมอภาค เสริมสร้างความเข้าใจ รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นายสรายุธ ฟูวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สรวย เขต 1 โดยมี นายปกรณ์เกียรติ พิสัยเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี และผู้เข้าอบรม ให้การต้อนรับ

 

สำหรับโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่มอายุในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มบุคคลดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ดูแล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ และการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และการจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม สามารถดำเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุข และมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสภาพร่างกาย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 
 
โดยมี กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครดูแลคนพิการ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME