เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีอำเภอเวียงป่าเป้า ณ น้ำพุร้อนทุ่งเทวี พร้อมด้วยนายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมด้วย นางรัชนีกร วงษาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้าเขต 1 และนายจรัญ สิทธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้าเขต 2 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอำเภอเวียงป่าเป้า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

 

ซึ่งในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ 166 ของดีอำเภอเวียงป่าเป้า มีการออกบูธแสดงกิจกรรมของดีแต่ละตำบล เช่น สินค้า OTOP ของดีด้านผลิตผลทางการเกษตร ของดีด้านพันธุ์ข้าวพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2566 ณ ลานน้ำพุร้อนทุ่งเทวี บ้านโป่งเทวี ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 
 
ทั้งนี้นายก นก ได้กล่าวอีกว่า อำเภอเวียงป่าเป้า เป็นเมืองที่น่าอยู่ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่รอบล้อมด้วยภูเขา มีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่งดงาม มีสภาพอากาศที่ดี เป็นที่ยอมรับหลายแห่ง อีกทั้ง เป็นแหล่งผลิตชา กาแฟ อินทรีย์ที่มีคุณภาพ เห็นควรสนับสนุน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้อำเภอเวียงป่าเป้ายังมีวัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชนเผ่าที่หลากหลาย แต่สามารถอยู่ด้วยกันในสังคมได้อย่างกลมกลืน ทำให้เวียงป่าเป้า เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้น่าอยู่อาศัย และน่าท่องเที่ยวการจัดงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมกัน สนับสนุนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวางและให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME