จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 และการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม  2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผ่านระบบซูม นายประสพ เรียงเงิน ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ ,คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ  จังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายสรรเสริญ ศีติสาร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย  นางสาวพลอยไพรินทร์ คุณมาก แทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นางสาววัจนีย์ บุญเจ็น ผู้จัดการขัวศิลปะ นายนิพนธ์ ตาตน รองผู้จัดการขัวศิลปะ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

          ที่ประชุมร่วมปรึกษา หรือเพื่อเตรียมการจัดงานและการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ดังนี้

     1.รับทราบความคืบหน้าการลงพื้นที่ของศิลปิน และการดำเนินโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

     2.ร่วมหารือการเตรียมความพร้อมกิจกรรม และการเตรียมความพร้อมรับรองแขกคนสำคัญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และศิลปิน     

     3.รับทราบรายงานการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานของจังหวัดเชียงราย ด้านประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale, Chiang Rai  2023

     4.นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ได้แจ้งถึงความก้าวหน้าการ

เตรียมในการจัดขบวนพาเหรดและประติมากรรมของ 18 อำเภอ และแผนการเตรียมงานวันพิธีเปิดขบวนพาเหรดและประติมากรรม 18 อำเภอ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

     5.ที่ประชุมร่วมกันหารือแผนการและแนวทางการประชาสัมพันธ์ในก้าวต่อไปของการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale, Chiang Rai  2023 

โดนนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานฯ และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมดังกล่าว

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

พัชรนันท์ แก้วจินดา,นิติกร ปันแก้ว : รายงาน 
อภิชาต กันธิยะเขียว วรพล จันทร์คง สุทธิดา ตราชื่นต้อง : ภาพ 
อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการข่าว
 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME