เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง แต่งตั้ง “ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์” ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สกสว. และปฏิบัติงานหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (O-Science) และมอบหมายให้กำกับดูแล กลุ่มภารกิจพัฒนา ววน, ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ (O-Brain)  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

สำหรับ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ มีประสบการณ์การทำงานด้านวิทยาศาสตร์มากว่า 20 ปี ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  รวมถึงมีบทบาทด้านการพัฒนาและบริหารองค์กรด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สกสว. ดร.ณิรวัฒน์ ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (O-Science) ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน, ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ (O-Brain) ในบริบทของงานด้านการศึกษา ได้รับตำแหน่งสำคัญ เช่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนเป็นคณะกรรมการในองค์คณะสำคัญต่างๆ อาทิ 1) กรรมการผู้แทน สกสว. ในคณะกรรมการฐานข้อมูลด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2) กรรมการผู้แทน สกสว. ในคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ชุดที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 3) อนุกรรมการ สป.อว. ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4) อนุกรรมการ บพค. ด้านการยกระดับสถาบันวิจัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึง 5) อนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

ในส่วนของรางวัลสำคัญที่ได้รับ อาทิ 1) Gold Prize, Seoul International Invention Fair 2016 (พ.ศ. 2559) ประเทศเกาหลีใต้ 2) รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ด้านผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก พ.ศ. 2559 
3) รางวัลคนดีศรี วท. พ.ศ. 2557 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) รางวัล Anglo-Thai Society Educational Award พ.ศ. 2553  สาขาวิทยาศาสตร์ โดยเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน และสมาคม Anglo-Thai Society และ 5) รางวัล Balliol College Domus Award 2008 (พ.ศ.2551) โดย Balliol College มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นต้น

ทั้งนี้ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทุนโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่อในสาขาเคมีอนินทรีย์ (Doctor of Philosophy in Inorganic Chemistry) ณ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร (University of Oxford, UK)  ทั้งนี้ได้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22 จากสถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตร “WiNS 3” โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 3

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักพัฒนากองทุนและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สกสว.

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME