เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปั้นแต่ง โตไวด้วยดีพร้อม” พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (รปอ.) นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (หน.ผตร.อก.) นายเดชา จาตุธนานันท์ นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผตร.อก.) และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม โดยมี นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE CENTER) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ปลัดฯ ณัฐพล กล่าวว่า สำหรับการจัดงานใน ครั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ ดีพร้อม จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปั้นแต่ง โตไว ด้วยดีพร้อม” 

 

ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-ภาคเอกชน รวมถึงเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดจากภูมิปัญญาและผสมผสานเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์เด่นและเน้นเอกลักษณ์ของภาคเหนือมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและใกล้เคียง อีกทั้งยังเชื่อมโยงให้อุตสาหกรรมอยู่คู่ชุมชนอย่างเป็นมิตร อันจะเป็นการสร้างความสมดุลและกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย “MIND” ใช้ “หัว”และ “ใจ” 

 

ในการทำงานมุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ ประกอบด้วย ความสำเร็จทางธุรกิจ การดูแลสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านการกระจายรายได้ให้กับประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาวิถีชีวิต สร้างประโยชน์พัฒนาชุมชนรอบอุตสาหกรรม และ ต่อยอดอาชีพดีพร้อม รวมถึงการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ให้มีการกระจายโอกาสให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ 

 

ทั้งนี้ งาน “อุตสาหกรรมแฟร์” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปั้นแต่ง โตไวด้วยดีพร้อม” เป็นการผนึกกำลังจากหลายฝ่าย อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กฟผ. แม่เมาะ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ในโชว์ศักยภาพภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสู่เชิงพาณิชย์ การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด BCG Model ผ่านการพัฒนาแม่เมาะ เมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) โดยมีผู้ประกอบการกว่า 80 ร้านค้าทั่วประเทศ ร่วมทดสอบตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจ และเสิร์ฟอาชีพดีพร้อมสร้างรายได้ให้ชุมชน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

ทั้งนี้ งานดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE CENTER) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยตลอดการจัดงานทั้ง 8 วัน กระทรวงอุตสาหกรรม คาดหวังว่าผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปจะได้รับทราบถึงแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และการแสดงศักยภาพในด้าน1นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่สะท้อนภาพอันเกิดจากภูมิปัญญาและการผสมผสานเทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ยังมีการเจรจาจับคู่และเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการทั่วประเทศมากกว่า 400 ราย รวมถึงมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ฝึกอาชีพกว่า 30 หลักสูตร และมีการออกร้านค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME โดยคาดการณ์ว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คน และสามารถสร้างเงินสะพัดในจังหวัดลำปาง มากกว่า 100 ล้านบาท

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME