เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเขตเมืองสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ Chiang Rai Wellness City โดยภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงราย ในการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย
 
 
โครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับ สำนัก กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกิจกรรมเวทีข่วงคนเมืองเขต 4 ครั้งที่ 2 และร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนหนองน้ำสาธารณะหนองปึ๋ง/หนองขี้บ้วน เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน” ณ หนองน้ำสาธารณะหนองปึ๋ง ลานกีฬาชุมชนหนองปึ๋ง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME