ขับเคลื่อนงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาคีเครือข่าย จ.เชียงราย “ป๊ะ ปุ๊ แป๋ง เปี๊ยะ”

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อ วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพบประกับน้องๆเยาวชนและภาคีเครือข่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาคีเครือข่าย จังหวัดเชียงราย “ป๊ะ ปุ๊ แป๋ง เปี๊ยะ” โดยมี พระครูประภาส พนารักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่ายาง นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายฤทธิรงค์ หน่อแหวน ประธานประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงราย โดยการสนับสนุนของสมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย “ลด ละ เลิก” การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้กระบวนการ “ชวน ช่วย เชียร์” ผ่านกลุ่มคนและเครือข่ายชมรมคนหัวใจเพชร(คนที่เลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต) ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่นำร่องในการดำเนินงาน 6 อำเภอ ได้แก่ 
1.อำเภอเวียงชัย  2.อำเภอพาน 3.อำเภอแม่สรวย  4.อำเภอแม่จัน  5.อำเภอเชียงแสน และ 6.อำเภอเทิง 
 
มีการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับชุมชน “ชุมชนต้นแบบ ชุมชนแหล่งเรียนรู้ และชุมชนยั่งยืน” และการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ แก่เครือข่ายเยาชน YSDN จังหวัดเชียงราย
 
โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
– เพื่อให้มีเวทีในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของเครือข่ายอำเภอนำร่องและภาคีเครือข่าย ในจังหวัดเชียงราย
 
– เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง แอลกอฮอล์ บุหรี่ ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีเครือข่ายอำเภอนำร่อง พชอ. ชุมชนคนสู้เหล้า ชมรมคนหัวใจเพชร เครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายเยาวชน YSDN จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 150 คน จัดกิจกรรม จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และได้รับเกียรติจากท่านพระครูสุวิชานสุตสุนทร เจ้าอาวาสวัดบ้านจ้อง คุณธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พ่อกำนันเกษม วงศ์สุภา ประธานคณะกรรมการ พชอ.ประเด็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ อำเภอแม่จัน และคุณกัลยา สังวาลทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรมาร่วมเวทีการเสวนาในหัวข้อ การขับเคลื่อนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดปัจจัยเสี่ยงพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 
Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE