ป.ป.ช. เชียงราย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ITA และเก็บข้อมูล EIT จากประชาชน

Facebook
Twitter
Email
Print
ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่ประชาชน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย / องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้า เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน / เทศบาลตำบลห้วยไคร้ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีจุดประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม และมีความโปร่งใส และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผลของการประเมินจะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย

 
Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE