เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 66 เวลา 16.00 น. นางสาวอังคณา  ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ และลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างศูนย์ฝึกอบรมเอเชียและแปซิฟิกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development: APCICT) กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ (Department of Older Persons: DOP) และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (Department of Women’s Affairs and Family Development: DWF) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี มิสเตอร์คียอง โค (Mr. Kiyoung Ko) ผู้อำนวยการ APCICT  นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  และนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

       นางสาวอังคณา กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ สตรี และครอบครัว รวมถึงกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งประสานพลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาสังคม รวมทั้งประชาชน ซึ่งวันนี้ พิธีประกาศเจตนารมณ์ และลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมเอเชียและแปซิฟิกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (APCICT) ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือเอสแคป (ESCAP) เพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนด้านการส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ สตรี และครอบครัว ด้วยการยกระดับการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลและโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสู่การค้าในระดับสากลต่อไป

       สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ กระทรวง พม. โดย ผส. และ สค. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนทางเทคนิคในการจัดกิจกรรมอบรม และสร้างการมีส่วนร่วมกับโครงการอื่น ๆ รวมถึงการหารือระดับภูมิภาค การฝึกอบรมวิทยาการ การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดโดยศูนย์ APCICT อีกทั้งส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยมีแผนดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่องใน 4 ภูมิภาคของประเทศ

       นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) มีความร่วมมือในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนด้านการส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยการนำ Thai Soft Power 5F Food Festival Fashion Fighting Flim มายกระดับการสร้างงาน อาชีพ รายได้ และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผู้สูงอายุ (Silver Economy) 

       นางจินตนา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีความร่วมมือในการส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มสตรีและครอบครัว ได้รับการส่งเสริมทักษะในยุคดิจิทัลทั้งด้านองค์ความรู้ การรู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์ และทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการประกอบอาชีพ 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME