เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ที่ห้องประชุมพญาภิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ 18 อำเภอ และผู้นำศาสนาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักศาสนาขยายผลสู่ “หมู่บ้านศีลธรรม” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 
ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ศาสนาอื่น หรือความเชื่ออื่นได้มีความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ใช้หลักทางศาสนาที่เคารพนับถือ โดยยึดหลักศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ตลอดจนเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง สมานฉันท์ก่อให้เกิดสันติสุข ในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพันธกิจ ที่เกี่ยวข้องกับประซาชน สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่หวังให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME