วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ จังหวัดเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี นายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายปภาวิน ปวงใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน นายสุรเชษฐ วงศ์น้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน สิบเอกวิมล รู้ทำนอง ผู้อำนวยการกองป้องกันฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้ชายศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน นายอำนาจ คำบุญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี นายวิสูตร์ เสน่หา สาธารณสุขอำเภอพาน และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้
 
ศูนย์ซ่อมฯ กายอุปกรณ์ จังหวัดเชียงราย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ หรือจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นกรณีเฉพาะคนพิการนั้นๆ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่คนพิการตามความจำเป็น ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการศูนย์ซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ จังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME