เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม (ดอยจำปี) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการบริการวิชาการทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย โดยมี พระพุทธิญาณมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย, นายโสไกร  ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย และนายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายผู้แทน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)ฯ ในที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และเลขานุการ

 

 

    บันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการบริการวิชาการทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค๋เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาการ การทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม, เพื่อร่วมมือกันจัดทำกิจกรรมวิชาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่และศิลปวัฒนธรรม และเพื่อแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การวิจัยทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2572

 

 

     ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางพรทิวา  ขันธมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมพิธีลงนาม เและนางสาวสุพิชชา  ชุ่มมะโน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)ฯ ดังกล่าว

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME