วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการแถลงข่าวร่วมกับ 12 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ว่า คาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 35 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเพื่อช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีข้อสั่งการเรื่องการสร้างความปลอดภัยและช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 

 

โดยมีคณะทำงาน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มอำนวยความสะดวก 2.กลุ่มการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 3.กลุ่มช่วยเหลือเยียวยา และ 4.กลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นแกนหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กรมการขนส่งทางบก, กรมเจ้าท่า,ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล, กรมการปกครอง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข

 

 

          นายแพทย์สุรโชคกล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว โดยมีนโยบาย “นักท่องเที่ยวปลอดภัย” ซึ่งเป็น 1 ใน 13 Quick Win ที่เร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน 100 วัน ในประเด็นต่างๆ อาทิ การสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ การพัฒนาอาสาฉุกเฉินทางทะเล/อาสาฉุกเฉินชุมชน การเฝ้าระวังคัดกรองโรคในผู้เดินทางระหว่างประเทศ เป็นต้น สำหรับด้านการดูแลรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิในตำบล มีโรงพยาบาลชุมชนในทุกอำเภอ และมีโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปที่มีศักยภาพสูงกระจายในทุกเขตสุขภาพรวมกว่า 40 แห่ง ประสานการทำงานเป็นเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ในการรับส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงมีทีม Sky Doctor รองรับการขนส่งนักท่องเที่ยวที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่เกาะด้วย

 

 

          “กระทรวงสาธารณสุข ยังให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว โดยดูแลมาตรฐานอาหารปลอดภัยทั้งร้านอาหารและบาทวิถี รวมถึงควบคุม กำกับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น นวดไทย สปา Wellness center ตลอดจนผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศได้อีกทางหนึ่ง” นายแพทย์สุรโชคกล่าว

 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME