มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการโครงการรักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ซึ่งเป็นโครงการทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2566 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถือเป็นโอกาสดีในการจัดกิจกรรมปลูกป่าเชิงนิเวศ ในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่ชุมชนใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บุคลากรเทศบาลตำบลนางแล และประชาชนทั่วไปในชุมชนตำบลนางแล ให้มีความรู้สึกรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีอาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อม ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ที่พื้นที่อนุรักษ์บ้านนางแลใน – บ้านร่องปลาค้าว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
ทั้งนี้กิจกรรมที่โครงการรักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า โดยโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการแล้ว ได้แก่ การปลูกต้นไม้ การสร้างฝาย โดยนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายพัฒนาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้ร่มรื่น ผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green & Clean Campus และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในครั้งนี้หวังที่จะทำให้พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น สามารถเพิ่มความหลายหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้มากขึ้น สร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักศึกษาและบุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าทำให้ระบบนิเวศดีขึ้น และทำให้ไม้ยืนต้นเจริญเติบโตมากขึ้น ทดแทนไผ่ป่า ลดอัตราการเกิดไฟป่าได้
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME