ประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนา อนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

Facebook
Twitter
Email
Print

วันที่ 25  พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมทีคการ์เด้นสปารีสอร์ทเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการรับฟังความคิดเห็นวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมี นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณาศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นผู้แทนของจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) เข้าร่วมการประชุมฯ


การประชุมฯ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสถานการณ์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด/ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนา และปรึกษาหารือร่วมกันต่อ (ร่าง) วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐบาล ควบคู่กับการพิจารณาความสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่ไม่ซ้ำซ้อนกับความต้องการของประชาชนในแต่ละจังหวัด ผ่านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
 
วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด/ปัจจัยและแนวโน้มที่ดาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2” โดย ดร.พนม วิญญายอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบรรยาย หัวข้อ “(ร่าง) วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะ 5 ปี โดย นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณาศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ แสดงความเห็นต่อประเด็นการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพรทิวา ขันธมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนางเพียรโสม ปาสาทัง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

พรทิวา ขันธมาลา , เพียรโสม ปาสาทัง : รายงาน
พร้อมพงษ์ ทาสิทธิ์ , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ
อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการข่าว
Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE