ประกันสังคมเชียงรายจัดประชุม สร้างความเข้าใจให้แก่นายจ้าง และผู้ประกันตน

Facebook
Twitter
Email
Print

วันที่ 25  พฤษภาคม 2566 ณ ห้องสักทอง โรงแรมทีค การ์เด้น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางวิไลพร วงษ์อัยรา ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวมัณฑนา มหาบุญญานนท์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการกล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการเอกชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย โดยโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2566 กำหนดจัดทั้งหมดจำนวน 6 รุ่นๆ ละ 40 คน การประชุมในตรั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3

.
นางวิไลพร วงษ์อัยรา กล่าวว่าสำนักงานประกันสังคม โดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์) กำหนดนโยบายขับเคลื่อนงานสำนักงานประกันสังคมสู่ความสำเร็จภายใต้แนวคิด “SSO TRUST” ได้แก่ Teamwork การทำงานทีมเดียวกัน “ครอบครัวประกันสังคม” Reform การปฏิรูปองค์กรสู่สำนักงานประกันสังคมยุคใหม่เป็นที่พึ่งให้กับผู้ประกันตนมีบริการที่สะดวกรวดเร็วประทับใจการทำงานที่โปร่งใสเป็นที่ยอมรับจากสังคม Unity มีความเป็นหนึ่งเดียวขับเคลื่อนการทำงานทิศทางเดียวกันสู่วิสัยทัศน์สปส. ยุคใหม่ “ ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” Smart & Smile บุคลากรในองค์กรสง่างามมีความรู้ความเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการที่ดี บริการด้วยใจ และคุณภาพบริการที่เป็นเลิศเกินความคาดหมาย รวมถึง Technology มีระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศที่ก้าวล้ำทันสมัย
.
นางวิไลพร กล่าวต่อไปว่า การจัดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารและถ่ายทอดให้ผู้ประกันตน ลูกจ้าง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบประกันสังคม ทราบถึงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนที่พึงได้รับ รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สำนักงานประกันสังคมได้นำมาใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน และลูกจ้าง ทำให้การเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนและลูกจ้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสิทธิอันพึงจะได้รับต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE