วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MD-1519 ชั้น 15 อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประชาชน นำพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันที่ 24 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถือเป็น “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวง ร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” 

 

โดยได้ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์ พระวรกายและพระสติกำลัง เพื่อการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่การแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ต่อมานอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาการต่างประเทศ การทหารเรือ และศิลปะ ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติมาจวบจนปัจจุบันตลอดพระชนม์ชีพ พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ 

 

โดยที่ไม่ทรงยินยอมให้พระอิสริยยศและฐานันดรศักดิ์ อันสูงยิ่งของพระองค์มาขวางกั้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตามพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอยู่ในอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญต่อการเชิดชูชีวิต ศักดิ์ และฐานะของบุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์ ซึ่งได้นำความปลื้มปีติ และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนคนไทย ด้วยปรากฏต่อมาภายหลังว่า อุดมการณ์ที่พระองค์ทรงยึดถือปฏิบัตินี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป็นหลักการข้อหนึ่งของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คริสต์ศักราช 1954 และด้วยพระราชกรณียกิจข้อนี้ รวมถึงด้านอื่น ๆ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้มีมติร่วมกับประเทศไทย ในการเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญของโลก เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ 100 ปี ของพระองค์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ได้ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมาอย่างต่อเนื่อง

 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME