เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
จากนั้นได้ปล่อยแถวคณะทำงานฯ จำนวน 4 ชุดปฏิบัติการ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย กองร้อย ตชด.ที่ 327 ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย กองร้อย อส. อ.แม่สรวยที่ 12 กำนันตำบลวาวี ผู้ใหญ่บ้าน สภ.แม่สรวย หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สรวย และองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 20 จุด 
 
 
โดยตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดินที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย รวมถึงสถานที่ที่ทำการก่อสร้าง ที่ลักษณะเป็นอาคารที่พัก รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และนำผลการตรวจพื้นที่ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลการถือครองที่ดินที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย อีกทั้งได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ชะลอการก่อสร้าง หากพบการฝ่าฝืน จะมีการจับกุมดำเนินคดีทันที และจะมีผลต่อการพิจารณาจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามแนวนโยบาย คทช.ต่อไป
 
 
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย ได้สั่งการให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และด่านชุมชน ระดับตำบล หมู่บ้าน ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายใต้ “อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข” ภายใน 2 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 10 บ้านห้วยม่วง ตำบลแม่สรวย และหมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา ต.ป่าแดด พบว่าทั้ง 2 หมู่บ้าน สถานการณ์สงบเรียบร้อยปลอดภัย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME