วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) พร้อมนายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ท่าน้ำแม่กก บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดอยฮาง หมู่ 3 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวังพรรณ ปัญญา กำนันตำบลดอยฮาง กล่าวต้อนรับ และมีนายเอื้ออังกูร เทพสมรส นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮางกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้
 
ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้กล่าวชื่นชมนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลดอยฮาง ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น แสดงให้เห็นถึงพลังของพี่น้องประชาชนตำบลดอยฮาง ที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมิให้สูญหาย และเป็นการส่งเสริมสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป สร้างความสามัคคีเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น ตลอดทั้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลดอยฮาง สร้างงานสร้างรายได้ อีกทั้งให้ความสำคัญ และร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเราเอาไว้ทำให้เด็ก และเยาวชนรุ่นหลัง ได้รู้จักกับประเพณีลอยกระทงและได้ร่วมกันสืบทอดต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME