วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “วันลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี 2566” พร้อมด้วย นายอำนาจ ทาจินา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย เขต 6 นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางสาวนิโลบล ชาติเงิน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.เชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ สนามโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
.
ลำไย และกระท้อน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลห้วยสัก เนื่องจากมีพื้นที่ปลูก รองมาจากพื้นที่ปลูกข้าว ซึ่งแต่ละปีมีผลผลิตจำนวนมาก และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด ตำบลห้วยสักจึงได้จัดงาน วันลำไย – กระท้อนของดีตำบลห้วยสักขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ ของตำบลห้วยสัก ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้สอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นโยบาย “เชียงรายเมืองอาหารปลอดภัย” ที่นำเอาอาหารและผลไม้ของจังหวัดเชียงรายร่วมส่งเสริมแบบบูรณาการกับการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงราย ต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME