เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 1 มหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 “ละอ่อนโซน 2 สหวิทยาเวียงกาหลงสร้างสรรค์” การแข่งขัน “สุดยอดวงดนตรีสตริง เวียงกาหลง 2023” ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิทยาคม

โดยมีนางภาวิณี สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม และนายไกร ธรรมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย
.
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 1 มหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 “ละอ่อนโซน 2สหวิทยาเวียงกาหลงสร้างสรรค์” อบจ.เชียงราย ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดเชียงราย สนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้และเข้าใจในหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ ให้มีทักษะที่หลากหลายรอบด้าน รู้เท่าทันสถานการณ์ การบูรณาการ ผสมผสานกับวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ได้รับความรู้ต่างๆ ทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ เป็นแกนนำเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ของอบจ.เชียงราย ร่วมกันสร้างเครือข่ายในการทำงาน ร่วมกันสร้างพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการ ความถนัด และตามความสนใจให้เชื่อมโยงครอบคลุม และทั่วถึงทั้ง 18 อำเภอ อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และประเทศชาติต่อไป
 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME